Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en utveckling av Kognitiv Beteende Terapi (KBT). ACT är en beteendeterapeutisk modell för psykologi som syftar till att hjälpa människor hitta ett förhållningssätt till tankar och känslor för att kunna skapa ett rikt och värdefullt liv. Målet är inte bara minskning av problem utan att leva ett rikt, värdefullt och meningsfullt liv.

Ett grundantagande inom ACT är att vi människor inte bara undviker sådant som faktiskt är farligt eller obehagligt vi undviker också tankar, känslor och minnen som är associerade med det farliga eller obehagliga. Det kallar vi ”upplevelsebaserat undvikande” och det har visat sig vara en starkt bidragande orsak till nedstämdhet, ångest, smärta och depression med mera.

Inom ACT arbetar vi med acceptans och mindfulness processer för att inte behöva reagera impulsivt på det vi känner och tänker utan istället kunna agera utifrån vad situationen kräver, vad som är bra för oss. Det kan vara lätt att fastna i grubbleri, känslor och upplevelser. Med hjälp av en ACT terapeut kan du lära dig att hantera dina tankar och känslor så att du inte behöver onödigt lidande.

Frågor och svar

I KBT arbetar man framför allt med fokus på nuet och framtiden. Insikt om sin historia är ofta viktigt, men för att åstadkomma en konkret förändring i sitt liv behöver man arbeta aktivt med de tankar, känslor och beteenden man upplever i nutid.

ACT har en tydlig kognitiv del precis som KBT, men med större fokus på hantering av känslor. Kärnan i ACT handlar om att lära sig acceptera känslor och situationer på ett sätt som gör det möjligt att förändra hur vi reagerar på dem. Ångest är till exempel en känsla som många försöker undvika, vilket ofta får motsatt effekt och förstärker ångesten. Man stänger till exempel in sig och skjuter upp obehagliga samtal.

Nya Handlingsmönster

Men att bara lära sig acceptera sina känslor räcker inte. Samtidigt behöver man lära sig hitta alternativa handlingsmönster som minskar ångesten. Det handlar om att lära känna sina känslor och vara vän med dem utan att låta sig styras av dem.

Acceptans och nya handlingsmönster kan vara utmanande och till en början och även smärtsamt då man behöver acceptera den man är.

Hur vi förhåller oss till känslorna

ACT är en effektiv metod. Den verkar i balanspunkten mellan acceptans av det inre och förändringar i det yttre. På det inre planet handlar ACT-terapi inte om att förändra tankar och känslor utan om att förändra förhållningssättet till de tankar, känslor och minnen man har.

Acceptans för sina egna tankar och känslor underlättar de handlingsval man helst vill göra. Man kan efter ett tag se att de förändringarna man gör i det yttre även påverkar det inre, eftersom de känslor man vill undvika inte längre stimuleras av det egna beteendet. Den moderna psykoterapins fokus på förändringsarbete genom acceptans av känslor och tankar är influerat av österländska traditioner.

Arbeta aktivt med dig själv

Jobbar vi tillsammans med ACT-terapi kommer du arbeta aktivt med att träna medveten närvaro, dina egna övergripande värderingar, medvetenhet om språkets inverkan samt sin förmåga att hantera starka känslor. Du kommer också träna dig i att utveckla en icke-dömande attityd.

Förutom acceptens finns andra viktiga komponenter. En sådan är anknytning, ett verktyg som ger ytterligare ett värdefullt fundament för denna terapiform.

ACT-terapi är en populär metod vilket beror på att den fungerar riktigt bra. ACT utrustar människor med ett sätt att relatera till sig själva som är livlångt utvecklande.

Priser

Session 45 minuter, video/samtal, 700 SEK
Session 45 minuter, video/samtal, helg/kväll, 850 SEK
Session 1 timme, akuttid, 1000 SEK

Du behöver vara motiverad för att få så bra effekt som möjligt av behandlingen. Vill du av någon anledning avbryta behandlingen kontaktar du din behandlare. Då kan du få stöd kring hur du kan gå vidare på annat sätt.

Det fysiska mötet med en terapeut har länge setts som det allra viktigaste i psykologisk behandling. Men forskning visar att kognitiv beteendeterapi, KBT, fungerar lika bra över nätet som i ett terapirum, trots att patienten och terapeuten aldrig träffar varandra. Dessutom kan internetbehandling sänka tröskeln för att söka hjälp, och ge fler tillgång till rätt vård.

Källa: https://www.forskning.se/

I praktiken händer inget annat än att vi kan boka en ny tid. Läs även villkoren avseende avbokning/ombokning: Avtalad tid gäller. Kund kan avboka/omboka tjänst kostnadsfritt, om avbokning/ombokning görs senast 24 timmar innan bokat möte. Sen avbokning kan komma att debiteras om anledning saknas. Avbokning/ombokning görs via e-post info@secondchance.se eller till mobilnummer 076 275 62 63.

Svaret är Ja. Second Chance har tystnadsplikt.Det är viktigt att du känner förtroende för den personal du möter när du kontaktar vården. Du ska känna dig trygg och våga prata öppet om de besvär eller symtom du har.

Det är bara de som är närmast inblandade i din vård som får prata med varandra om ditt hälsotillstånd eller dina personliga förhållanden. Det betyder till exempel att din läkare bara får diskutera din behandling med en kollega om de båda är inblandade i din vård.

Den som bryter mot tystnadsplikten kan dömas i domstol, och kan också bli av med sin legitimation.

Du bestämmer själv

Inte heller närstående har rätt att få veta vad som sägs och sker på sjukhuset om du inte vill att de ska veta. Du ska bli tillfrågad av personalen om vem de får lämna ut uppgifter till. Då väljer du själv vilka de får informera. Du kan också välja att personalen inte får lämna ut information till någon alls.

Till exempel kan du inför en operation tala om för personalen att de får berätta för en närstående hur operationen har gått så fort den är gjord.

Källa: https://www.1177.se/

Ibland krånglar tekniken. Om du inte kan genomföra en videosession på grund av att tekniken inte fungerar kan du kontakta oss om detta. Då får vi försöka boka in en ny tid så fort som möjligt.

Det är bra om du testar att allt fungerar innan du har en inbokad tid.