Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för beteendeförändring som används inom ramen för kognitiv beteendeterapi. Metoden är inte begränsad till att användas i en specifik kontext eller vid en specifik problematik utan kan lämpa sig i olika sammanhang och för ett brett spektrum av beteendeproblem.

I den motiverande samtalsprocessen betonas framförallt tre nyckelkomponenter; samarbete, framkalla och autonomi. Samarbete handlar om att terapeuten kommunicerar en partnerliknande relation som bygger på utforskande och stöd snarare än uppmaningar och bevisföring. Framkalla handlar om att terapeuten hjälper klienten att väcka och kalla fram den inre motivationen till förändring snarare än att förmedla klokskap och insikt. Autonomi slutligen, handlar om att ansvaret för förändringen ligger hos klienten, att respekten alltid skall finnas för att det är klienten som avgör om han eller hon vill ta emot rådgivning, eller inte.

Frågor och svar

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. MI utvecklades under 1980–1990-talen av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick.

MI utvecklades ursprungligen för att behandla alkoholproblem. I dag används metoden generellt i rådgivning och behandling som gäller livsstilsrelaterade faktorer (alkohol, tobak, droger, kost, fysisk aktivitet, spel med mera), i verksamheter som hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialtjänst, psykiatri och skola.

Syfte

Att främja motivation och beteendeförändring.

Innehåll och genomförande

Metoden har influerats av Prochaska och DiClementes teoretiska modell som beskriver hur motivation och beteendeförändring sker över olika stadier. Enligt denna startar en förändringsprocess när en person av någon anledning börjar ifrågasätta exempelvis sin alkoholkonsumtion och känner motstridiga känslor (ambivalens) inför sitt drickande. Ambivalensen ses som en nödvändig faktor för förändring och MI handlar om att undersöka och främja denna. Tillsammans kartlägger man hur exempelvis drickandet påverkar det vardagliga livet och hur situationen stämmer överens med klientens önskemål och värderingar. Detta kan visa på en skillnad som hjälper klienten vidare i förändringsprocessen.

Andra viktiga MI-principer är att:

  • försöka förstå genom ett empatiskt och reflekterande lyssnande
  • inte argumentera när klienten inte ser någon anledning att förändras utan i stället undersöka varför (engelska: roll with resistance)
  • stärka klientens tro på sin förmåga och möjligheten till förändring.

Behandlarens roll är sammanfattningsvis att hjälpa klienten att formulera en egen förståelse av sitt problem, egna argument för förändring, och att stärka dennes beslut och åtagande att genomföra förändringen. Det finns behandlingsmetoder som baseras på dessa principer, men i sig självt är MI snarare ett förhållningssätt för rådgivning.
Omfattning och intensitet

MI kan användas i kort rådgivning och som längre behandlingsmetod.

Källa: https://www.socialstyrelsen.se/

Priser

Session 45 minuter, video/samtal, 700 SEK
Session 45 minuter, video/samtal, helg/kväll, 850 SEK
Session 1 timme, akuttid, 1000 SEK

Du behöver vara motiverad för att få så bra effekt som möjligt av behandlingen. Vill du av någon anledning avbryta behandlingen kontaktar du din behandlare. Då kan du få stöd kring hur du kan gå vidare på annat sätt.

Det fysiska mötet med en terapeut har länge setts som det allra viktigaste i psykologisk behandling. Men forskning visar att kognitiv beteendeterapi, KBT, fungerar lika bra över nätet som i ett terapirum, trots att patienten och terapeuten aldrig träffar varandra. Dessutom kan internetbehandling sänka tröskeln för att söka hjälp, och ge fler tillgång till rätt vård.

Källa: https://www.forskning.se/

I praktiken händer inget annat än att vi kan boka en ny tid. Läs även villkoren avseende avbokning/ombokning: Avtalad tid gäller. Kund kan avboka/omboka tjänst kostnadsfritt, om avbokning/ombokning görs senast 24 timmar innan bokat möte. Sen avbokning kan komma att debiteras om anledning saknas. Avbokning/ombokning görs via e-post info@secondchance.se eller till mobilnummer 076 275 62 63.

Svaret är Ja. Second Chance har tystnadsplikt.Det är viktigt att du känner förtroende för den personal du möter när du kontaktar vården. Du ska känna dig trygg och våga prata öppet om de besvär eller symtom du har.

Det är bara de som är närmast inblandade i din vård som får prata med varandra om ditt hälsotillstånd eller dina personliga förhållanden. Det betyder till exempel att din läkare bara får diskutera din behandling med en kollega om de båda är inblandade i din vård.

Den som bryter mot tystnadsplikten kan dömas i domstol, och kan också bli av med sin legitimation.

Du bestämmer själv

Inte heller närstående har rätt att få veta vad som sägs och sker på sjukhuset om du inte vill att de ska veta. Du ska bli tillfrågad av personalen om vem de får lämna ut uppgifter till. Då väljer du själv vilka de får informera. Du kan också välja att personalen inte får lämna ut information till någon alls.

Till exempel kan du inför en operation tala om för personalen att de får berätta för en närstående hur operationen har gått så fort den är gjord.

Källa: https://www.1177.se/

Ibland krånglar tekniken. Om du inte kan genomföra en videosession på grund av att tekniken inte fungerar kan du kontakta oss om detta. Då får vi försöka boka in en ny tid så fort som möjligt.

Det är bra om du testar att allt fungerar innan du har en inbokad tid.