Shortcodes 1

Frågor och svar

I KBT arbetar man framför allt med fokus på nuet och framtiden. Insikt om sin historia är ofta viktigt, men för att åstadkomma en konkret förändring i sitt liv behöver man arbeta aktivt med de tankar, känslor och beteenden man upplever i nutid.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en sammanslagning av Kognitiv psykoterapi, som bygger på teorier om våra tankar och vår informationsbearbetning och Beteendeterapi, som bygger på inlärningsteori. Numera innefattar KBT även andra behandlingsmetoder, och får närmast betraktas som ett paraplybegrepp. Exempel på nya inslag inom KBT är mindfulnessbegreppet, som har sina rötter i österländsk meditation.

ACT är en effektiv metod. Den verkar i balanspunkten mellan acceptans av det inre och förändringar i det yttre. På det inre planet handlar ACT-terapi inte om att förändra tankar och känslor utan om att förändra förhållningssättet till de tankar, känslor och minnen man har.

Acceptans för sina egna tankar, känslor och så vidare underlättar de handlingsval man helst vill göra. Man kan efter ett tag se att de förändringarna man gör i det yttre även påverkar det inre, eftersom de känslor man vill undvika inte längre stimuleras av det egna beteendet. Den moderna psykoterapins fokus på förändringsarbete genom acceptans av känslor och tankar, är influerat av österländska traditioner.

Arbeta aktivt med dig själv

Väljer du ACT-terapi kommer du arbeta aktivt med att träna medveten närvaro, dina egna övergripande värderingar, medvetenhet om språkets inverkan samt sin förmåga att hantera starka känslor. Du kommer också träna dig i att utveckla en icke-dömande attityd.

Förutom acceptens finns andra viktiga komponenter. En sådan är anknytning, ett verktyg som ger ytterligare ett värdefullt fundament för denna terapiform.

Att ACT-terapi är en så populär metod beror på att den fungerar riktigt bra. ACT-terapi utrustar människor med ett sätt att relatera till sig själva som är långsiktigt utvecklande under hela resten av deras liv.

Priser

Session 45 minuter, video/samtal, 700 SEK
Session 45 minuter, video/samtal, helg/kväll, 850 SEK
Session 1 timme, akuttid, 1000 SEK

Du behöver vara motiverad för att få så bra effekt som möjligt av behandlingen. Vill du av någon anledning avbryta behandlingen kontaktar du din behandlare. Då kan du få stöd kring hur du kan gå vidare på annat sätt.

Det fysiska mötet med en terapeut har länge setts som det allra viktigaste i psykologisk behandling. Men forskning visar att kognitiv beteendeterapi, KBT, fungerar lika bra över nätet som i ett terapirum, trots att patienten och terapeuten aldrig träffar varandra. Dessutom kan internetbehandling sänka tröskeln för att söka hjälp, och ge fler tillgång till rätt vård.

Källa: https://www.forskning.se/

I praktiken händer inget annat än att vi kan boka en ny tid. Läs även villkoren avseende avbokning/ombokning: Avtalad tid gäller. Kund kan avboka/omboka tjänst kostnadsfritt, om avbokning/ombokning görs senast 24 timmar innan bokat möte. Sen avbokning kan komma att debiteras om anledning saknas. Avbokning/ombokning görs via e-post info@secondchance.se eller till mobilnummer 072-000 00 00.

Svaret är Ja. Second Chance har tystnadsplikt.Det är viktigt att du känner förtroende för den personal du möter när du kontaktar vården. Du ska känna dig trygg och våga prata öppet om de besvär eller symtom du har.

Det är bara de som är närmast inblandade i din vård som får prata med varandra om ditt hälsotillstånd eller dina personliga förhållanden. Det betyder till exempel att din läkare bara får diskutera din behandling med en kollega om de båda är inblandade i din vård.

Den som bryter mot tystnadsplikten kan dömas i domstol, och kan också bli av med sin legitimation.

Du bestämmer själv

Inte heller närstående har rätt att få veta vad som sägs och sker på sjukhuset om du inte vill att de ska veta. Du ska bli tillfrågad av personalen om vem de får lämna ut uppgifter till. Då väljer du själv vilka de får informera. Du kan också välja att personalen inte får lämna ut information till någon alls.

Till exempel kan du inför en operation tala om för personalen att de får berätta för en närstående hur operationen har gått så fort den är gjord.

Källa: https://www.1177.se/

Ibland krånglar tekniken. Om du inte kan genomföra en videosession på grund av att tekniken inte fungerar kan du kontakta oss om detta. Då får vi försöka boka in en ny tid så fort som möjligt.

Det är bra om du testar att allt fungerar innan du har en inbokad tid.